§ 1.Redskap

Det er kun tillatt å bruke stang, pilkestikke og håndsnøre med sluk, flue, krok med agn, utrigger (planer boards), djuprigger, bunnsatte garn, teiner. Storruse med og uten ledegarn er forbudt. Flyteline (krok/agn), oter, slukoter og hoggpilk er forbudt. Flytegarn eller garn som ikke er satt langs bunnen, er forbudt med unntak for Steinsfjorden.

§ 2.Dorging

Dorgefiske er tillatt med inntil 4 stenger eller snører per båt, inkludert djupriggere og utriggere. Tillatt redskap er en sluk (wobbler, spinner, o.l. krokredskap) per snøre, dvs. totalt fire stk. snører per båt. Maksimum avstand til brett skal ikke overstige 30 m. Planer boards (utriggere) må ikke brukes slik at de er til sjenanse for annen båttrafikk eller annet fiske.

 

§ 3.Garn

I Tyrifjorden er garnfiske ikke tillatt fra 1. april til 20. mai. I Steinsfjorden er garnfiske tillatt hele året. For fredningssonene gjelder egen fredning for garn (ref. § 4).

Garn skal være satt langs bunnen med maksimum høgde 2 m. Maksimum lengde på en garnlenke er 50 m. Garnlenkene må ha en avstand på minst 50 m fra annen garnlenke. I Steinsfjorden er flytegarn med maksimal høgde inntil 6 m tillatt.

 

§ 4.Fredningssoner

Det er til enhver tid forbudt å bruke annen redskap enn stang og håndsnøre nærmere elve- og bekkeos enn 100 m. 

Tyrifjorden/Storelva/Randselva/Sogna

I tidsrommet fra 1. august til og med 30. april, er det i Tyrifjorden innenfor linja fra ytterste punkt på Røysetangen (UTM 32VNM650599) til Egge stasjon (UTM 32VNM642661), og Storelva/Randselva til Viul kraftverk, samt Sogna til Sørgefoss, ikke tillatt med garn. Fra 20. september til og med 30. april er alt fiske i Storelva, Randselva til Viul kraftverk og Sogna til Sørgefoss forbudt. 

Tyrifjorden–Drammenselva

Fra 20. september til og med 30. april er alt fiske forbudt sør for linja fra Hervikskjæret (UTM 32VNM566502) til utløpet av Engelstadbekken (UTM 32VNM572501) og ned til linja fra Haslerudtangen (UTM 32VNM548467) til Knytningsberget (UTM 32VNM552468).

 

§ 5.Minstemål 

Tyrifjorden/Steinsfjorden

I Tyrifjorden og Steinsfjorden skal fanget ørret som er mindre enn 50 cm fra snuten til halefinnens midterste stråler, straks settes ut igjen uskadd. 

Storelva/Randselva/Sogna til Sørgefoss/Drammenselva

I Storelva/Randselva/Sogna til Sørgefoss og i Drammenselva fra Dampskipsbrygga (Vikersund) til Bergsjø, skal fanget ørret mindre enn 30 cm målt fra snuten til halefinnens midterste stråler straks settes ut igjen uskadd.

 

§ 6.Merking av redskap

Faststående redskap skal være merket med eiers navn og adresse på lett synlige bøyer på minimum 10 x 10 cm.

 

§ 7.Dispensasjon

Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra denne forskrift.

 

§ 8.Straffeansvar

Overtredelse av forskriften er straffbart, jf. lov om laksefisk og innlandsfisk mv. § 49.

 

§ 9.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft fra 1. januar 2017. Samtidig oppheves forskrift 14. mars 2003 nr. 382 for fiske i Tyrifjorden, Steinsfjorden, Storelva, Randselva til Viul, Sokna til Sørgefoss, Drammenselva til Bergsjø, Hole, Lier, Modum og Ringerike, Buskerud.

 

Vedlegg